Opinie w sprawie wypadków drogowych, rekonstrukcja wypadków - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Opinie w sprawie wypadków drogowych, rekonstrukcja wypadków

Usługi


REKONSTRUKCJA WYPADKÓW I KOLIZJI DROGOWYCH

Instytut nasz dysponuje najnowocześniejszym wyposażeniem pomocnym w przeprowadzaniu analiz i rekonstrukcji wypadków drogowych. Wszystkie opinie z tego zakresu wydawane są przez indywidualnie powoływany do danej sprawy zespół badawczy, składający się minimum z dwóch Biegłych Instytutu posiadających kwalifikacje w określonym zakresie, z których jeden zostaje upoważniony do reprezentowania Instytutu w danej sprawie. Tak więc żadnej opinii nie wydaje pojedynczy biegły lecz zawsze Zespół biegłych.
Wszyscy nasi Biegli posiadają status biegłego sądowego przy różnych Sądach Okręgowych w kraju.

Realizujemy zlecenia dla sądów, prokuratur, policji, pełnomocników stron oraz na rzecz  towarzystw  ubezpieczeniowych.  

Prowadzimy też analizy innych opinii wykonanych dla organów procesowych pod kątem prawidłowości ich wykonania, wykazując istotne błędy, jeśli takowe zawierają.



Posiadamy bogatą bazę techniczno-dydaktyczną. Zaplecze techniczne, które wykorzystujemy w codziennej pracy spełnia  najwyższe standardy zawodowe w zakresie wyposażenia biegłych. Wszyscy nasi biegli posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie opiniowania.


Standardem w naszej pracy są następujące specjalistyczne programy komputerowe:

PC Crash, PC-Rect, V-SIM, Photorect, PLAN, TITAN, SLIBAR, RWD – Potrącenie pieszego, RWD – Zderzenie pojazdów, Auto CAD, AUTOVIEW, Auto VIN i szereg programów wspomagających.


W odniesieniu do wypadków z udziałem pieszego, jeżeli zostaniemy powołani celem wydania opinii odpowiednio wcześnie (gdy pojazd jest jeszcze zabezpieczony do dyspozycji organu prowadzącego postępowanie) nasz biegły wykonuje pomiar rzeczywistego opóżnienia hamowania uzyskiwanego przez ten konkretny pojazd, bezpośrednio w miejscu zdarzenia. Eliminuje to konieczność przyjmowania hipotetycznie dobieranych parametrów ruchu (np. współczynnika przyczepności nawierzchni) i umożliwia precyzyjne odtworzenie wypadku oraz ocenę rzeczywistej sprawności ukladu hamulcowego, a co za tym idzie jednoznaczną ocenę odpowiedzialności kierującego.


ZASADY PRZYJMOWANIA I REALIZACJI ZLECEŃ


SĄDY i inne organy wymiaru sprawiedliwości:


Wszystkie zlecenia i postanowienia należy wystawiać na Instytut i - niezaleznie od regionu - kierować na adres siedziby Instytutu, tj.:

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 13
58-300 Wałbrzych

Po wstepnej analizie materiał dowodowy przekazywany jest do odpowiedniego zespołu Bieglych Instytutu wyznaczonego do wykonania opinii w danej sprawie. W miarę możliwości staramy się wybrać zespół zlokalizowany najbliżej organu zlecającego.

Aktualny czas opracowywania standardowych opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków wynosi :
12 miesięcy.
Prosimy nie wyznaczać krótszych terminów !!!


Rozliczenie wynagrodzenia nastepuje na podstawie kalkulacji wynikowej stanowiącej podstawę opracowania karty pracy biegłych uwzględniającej faktyczny nakładu pracy i faktycznie poniesione koszty - zgodnie z § 6b Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U. 2013 poz. 508 z późn. zm.) albo Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2013 poz. 518 z późn. zm.) z uwzględnieniem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie III CZP 59/15, Legalis 1337524.


Osoby fizyczne, kancelarie prawne, firmy, itp. :

Kwalifikacja zlecenia do realizacji następuje na podstawie wstępnej analizy materiału dowodowego.

Dostępny materiał dowodowy należy przesłać pocztą na w/w adres Instytutu ( alternatywnie możliwe jest przesyłanie materiału w wersji elektronicznej na adres : biegli@biegli.com ). Przesyłając materiał należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury Proforma, która zostanie wystawiona za "wstępną analizę materiału dowodowego", wg aktualnych stawek podanych w cenniku.
Po potwierdzeniu zapłaty w ciągu 7 dni dokonujemy wstępnej analizy udostepnionego materialu dowodowego, na podstawie której ustalamy, czy materiał ten pozwala na wydanie opinii w interesujacym Zleceniodawcę zakresie oraz czy możliwe jest wydanie opinii zgodnej z oczekiwaniami Zleceniodawcy. Gdy wykonanie opinii okazuje się zasadne określamy koszt i termin jej opracowania.
W przypadku przystapienia do realizacji zlecenia opłata dokonana za wstępną analizę materiału dowodowego jest zaliczna na poczet końcowej zapłaty.

 


 Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


Wróć do spisu treści